Čtyři miliardy korun míří na rozvoj sociální služeb a bydlení

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo tři výzvy na podání žádosti o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Cílem výzev je podpořit rozvoj a transformaci sociálních služeb, rozvoj komunitních center a sociální bydlení. Celkem je ve všech třech výzvách připraveno téměř čtyři miliardy Kč. Příjem žádostí bude zahájen 21. 11. 2016.

„V  Integrovaném regionálním operačním programu podporujeme různé druhy aktivit s cílem zpříjemnit život lidem tím, že jim například zvýšíme dostupnost sociálních služeb a sociálního bydlení a přispějeme na zkvalitnění zázemí pro tyto služby. Podobně jsou na tom i komunitní centra, která se stávají stále častěji místem, kde lidé nacházejí oporu a pomoc v těžkých životních situacích,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Ve výzvě určené pro projekty, které spadají pod ITI (integrované územní investice), je připraveno celkem přes 1,2 mld. Kč a mohou být realizovány na území Brněnské a Plzeňské metropolitní oblasti a  Ústecko-chomutovské aglomerace. Na výzvu pro projekty zařazené pod IPRÚ (integrované plány rozvoje území), které mohou být realizovány na území Liberce – Jablonce nad Nisou, Karlových Varů, Mladé Boleslavi, Jihlavy a Zlína, je vyhrazeno téměř 850 mil. Kč.  Na podporu projektů Komunitně vedeného místního rozvoje ( CLLD) je vyčleněno 1,9 mld. Kč.

Cílem aktivity Deinstitucionalizace sociálních služeb je transformace ústavních sociálních služeb ve služby, které umožní uživateli setrvání v jeho přirozeném prostředí a jeho aktivní zapojení se na trh práce a do společnosti. Bude podporováno budování zázemí pro sociální služby definované zákonem o sociálních službách (více viz text výzev a Specifická pravidla). Podporované služby nemohou být určeny výlučně pro seniory.

V aktivitě Rozvoj sociálních služeb bude podporován nákup objektů, zařízení a vybavení, výstavba a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami. Sociální služby jsou definovány zákonem o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů.

Podporované služby nemohou být určeny výlučně pro seniory.

Vznik komunitních center bude podporován v aktivitě Rozvoj komunitních center, a to konkrétně výstavba, rekonstrukce a úpravy objektu a zázemí pro poskytování aktivit komunitních center včetně sociálních služeb, budou-li v projektu poskytovány; nákup budov a vybavení pro zajištění provozu zařízení. Cílem aktivity Sociální bydlení je pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení. Sociální bydlení musí splňovat parametry stanovené pro IROP uvedené ve specifických pravidlech výzvy.

Příjemci podpory mohou v aktivitách Deinstitucionalizace sociálních služeb, Rozvoj sociálních služeb a Rozvoj komunitních center  býtkraje, organizace zřizované kraji, organizace zakládané kraji, obce, organizace zřizované obcemi, organizace zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované dobrovolnými svazky obcí, organizace zakládané dobrovolnými svazky obcí, organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, a v aktivitě Sociální bydlení – obce, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace.

Podrobné informace o výzvě č. 60 pro ITI jsou zveřejněny zde, o výzvě č. 61 pro IPRÚ zde a ve výzvě č. 62 pro CLLD zde. Příjem žádostí bude zahájen 21. 11. 2016 a ukončen 31. 10. 2022.

Přihlaste se a vyzkoušejte si to!

Odebírání newsletteru STANDARD a URGENT

je zcela ZDARMA